Közérdekű Adatok új2

Közérdekű Adatok Jegyzéke

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elérhetőség

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra (frissítve:2022.02.28.)

A szervezeti struktúra ábrája 

Szervezeti felépítés

A szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum

SZMSZ-hatalyos-2021.12.30

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői (frissítve:2022.02.28.)

A vezetők elérhetősége

Szervezeti egységek vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység:

A szerv irányítása alatt álló, közfeladatot ellátó szervek elérhetőségei és ügyfélszolgálata

Intézmények

1.3. Gazdálkodó szervezetek

nem releváns

1.4. Közalapítványok

nem releváns

1.5. Lapok

nem releváns

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység:

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Irányítás és felügyelet

1.7. Gazdálkodó szervezetek

nem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

II. Közzétételi egység: Hatósági ügyek intézésének rendje

nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

853200 szakmai középfokú oktatás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 Alapító okirat

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Képzéseink

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Térítési- és tandíjszámítási és fizetési szabályzat

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke

nincs saját fenntartású adatbázis

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Tanulói adatok: KRÉTA,Foglalkoztatottak adatai: KIRA,Könyvelés: SAP

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatkezelesi-es-Adatvedelmi-Szabalyzat 20210215

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Közérdekű adatkezelés szabályzata

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, javaslatok

nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

hmszc.hu

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatkezelés szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Heves Megyei Szakképzési Centrum

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Elérhetőség

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Szamosi Péter

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 2021. év

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

nem releváns

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés 2020

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

nem releváns

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2020. évi beruházásstatisztikai jelentés

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2021 évi elemi költségvetés

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Költségvetési beszámoló 2020

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak 2020

II. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, javaslatok

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.

2021 évi szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések      

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv

Közbeszerzési Terv 2021

 

 

 

szabotfeh